حضور شرکت توانمند سازان ارزش آفرین تاک با همراهی سازمان فنی حرفه ای، دراولین نمایشگاه فرانچایز و توسعه کسب و کار اصفهان

(27 الی 30 تیرماه)